Общи условия ЛАЙВУОЧ ЕООД

О  Б  Щ  И    У  С  Л  О  В  И  Я – /ОУ/

         ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ОБЕКТИ,

с ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЛАЙВУОЧ“ ЕООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията под ЕИК 202718955, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 2, ул. „Св. Киприян“, бл. 252, офис 6, представлявано от Александър Софрониев, в качеството му на Управител

в сила от 01.05.2021г.

І.ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите „Общи условия” уреждат условията по възникнало правоотношение по предоставяне на услуга по видеонаблюдението и мониторинг в реално време на обекти, инсталиране и предоставяне на сигнално-известителна техника на сгради, помещения и стопански обекти срещу кражба и/или при проникване чрез взлом или друго нераглементирано посегателство на находящо се в тях имущество /наричана по-долу за краткост „услугата“/
 2. „Сигнално-мониторингова техника” /СМТ/, за целите на настоящите “Общи условия”, представлява набор от технически средства като камери, модули, включващи централни или местни технически средства, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и визуализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, собственост на Изпълнителят/Възложителя.
 3. „Сигнално известителна система” /СИС/, е процес на проследяване и локализиране на действия или процеси посредством СМТ на охранявания обект и известяване на Възложителя и/или охранителна фирма за реакция с моторизиран оперативен патрул и/или компетентните оправомощени държавни органи.

3.1. „Известяване“ по смисъла на чл. 3 е процес посредством предоставен контактен мобилен телефонен номер, приложение „Viber“ или друг алтернативен начин, посочен от Възложителят и одобрен от Изпълнителя.

 1. „Подаване на алармен сигнал при обоснована необходимост”, за целите на настоящите “Общи условия”, е алармиране чрез СИС към Възложителя в случаите на Обоснова на необходимост.

4.1 „Обоснована необходимост“ е всяко разрушаване, повреждане, подкопаване или под какъвто и да е начин преодоляване, вкл. чрез употребата на технически средства, на прегради, направени за защита на лица и/или имот и проникване по този начин в наблюдавания обект. Обоснована необходимост е и в случаите на проследяване на процеси и движения в наблюдавания Обект, включително за нерегламентирани посегателства върху собствеността, достъп до ограничени и/или забранени зони и други.

 1. „Техническа подсигуреност на обекта” е осигуряването на обекта със сигнално-известителна и видео техника и средства за връзка.
 2. „Обект, поставен под наблюдение” е обект, който Изпълнителят е длъжен да поеме под наблюдение, при уговорените условия, след осъществено инсталиране на СМТ, съобразно разпоредбите по-долу.

 

ІІ.СКЛЮЧВАНЕ

 1. Общите условия се считат приети и приложими с подписването на конкретен Договор/и за присъединяване на обект/и между физическо или юридическо лице, като Възложител и „ЛАЙВОУЧ“ ЕООД, като Изпълнител, с които Възложителят изрично заявява, че се е запознал, предадени са му и приема “Общите условия” на Изпълнителя, а Изпълнителят се задължава да осъществява услугата по отношение на наблюдение на обекта и имуществото в него, доколкото това е уговорено.
 2. В Договора за възлагане на конкретен обект се посочват страните, местоположение на обекта, дължимото възнаграждение към Изпълнителя, начин на плащане, срок на действие на договора /абонамент/, срок за плащане, платежни детайли, лица за контакт /конкретните адресати, до които ще се подава алармен сигнал/, предоставяне на СМТ, и др.необходими детайли в случай на необходимост.
 3. Осъществяване на услугата на съответния обект се осъществява 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието, 7 /седем/ дни в седмицата, с изключение на времето за осъществяване на техническа профилактика, ремонт на системата, срив в подаването на интернет в съответния обект, фосрмажорни обстоятелства и други такива, които са извън волята на Изпълнителя.
 4. При противоречие на клаузи от конкретния Договор, с клауза от настоящите “Общи условия”, отношенията между страните се уреждат съобразно клаузите от конкретния Договор, съответно последващо сключени такива за същия обект.

ІІІ. СРОК НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО

 1. Правоотношението между страните по подписан Договор е със срок на действие от 2 /две/ години, посочен изрично в Договора/ите за конкретния обект/и, който се поема под услугата с възможност за автоматично подновяване за всяка следваща година.

 

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. Възнаграждението за Изпълнителя, както и начина на заплащането му се договаря в конкретния Договора/ите за възлагане, съобразно актуалната оферта на Изпълнителя към момента и съобразно избраните и посочени клаузи за предоставяне на услугата.
 2. При неспазване на уговорения срок за заплащане за предоставената услуга на всеки един обект по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен уговорената неустойка и законоустановената мораторна лихва, считано от деня на забавата до деня на плащането.
 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 1. При заявено желание за ползване на услугата с вкл. СМТ, собственост на Изпълнителя, последният извършва оглед на обекта и дава указания по необходимата техническата подсигуреност на обекта, с оглед привеждането на обекта в състояние, годно за осъществяване на видеонаблюдение и мониторинг в реално време. В указанията си, Изпълнителят описва необходимите технически средства и елементи на необходимата техническа инфрастуктура като ток, интернет, схемата за монтаж и др. Указанията се предоставят на Възложителя. При изпълнението на дадените указания, страните подписват Договор за възлагане услугата. За всеки допълнително възлаган от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обект за видеонаблюдение и мониторинг в реално време, страните подписват отделен Договор за възлагане, индивидуализиращ всеки един обект. Клаузите на настоящите “Общи условия” са съотносими и действащи по отношение на всеки един допълнително присъединен обект при договорените условия.
 2. Основание за отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поемане на допълнително възложен обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е наличието на неплатено от Възложителя задължение със забава повече от 14 /четиринадесет/ дни след настъпил падеж, във връзка с предоставена услуга на поет вече под наблюдение обект.
 3. Изпълнителят извършва пусково настроечни работи на СМТ и проби, при които се установява нормалното функциониране на СИТ в обекта. За извършените пусково-настроечни работи и проби се съставя „Приемо-предавателен протокол”. Изпълнението на задълженията на Изпълнителя започва от деня, считано от който обектът е поставен под наблюдение и/или е уговорен изричен срок в договора за възлагане на услугата.

VІ. ПРЕДАВАНЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ

 1. „Предаване под наблюдение“ е поредица от действия от страна на Възложителя и Изпълнителя, състоящи се в инсталиране на СМТ и СИС в обекта в уговорено между страните време.

VІІ. ПОЕМАНЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ

 1. Изпълнителят, чрез оператора и техническите средства, поема обекта под наблюдение. Обектът се счита поет под наблюдение след получен положителен сигнал чрез СИС в обекта. Денят и точният час на поемане на обекта под наблюдение се регистрират от апаратурата на Изпълнителя.

 

VІІІ. СНЕМАНЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕ

 1. „Снемане от наблюдение” е поредица от действия на Възложителя, чрез определения от него отговорник на обекта, извършени в уговорен между страните момент от денонощието:

1.1  Денят и точният час на снемане на обекта от наблюдение се отбелязват се регистрират от СИС на дежурния център и от регистриращото устройство в обекта, ако такова има поставено.

ІХ. ЧАСОВИ РЕЖИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО – ДЕНОНОЩНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

 1. „Денонощно видеонаблюдението и мониторинг в реално време” по смисъла на настоящите „Общи условия” е такъв режим на наблюдение, при който Възложителят може да предаде за наблюдение обекта и находящото се в него имущество във всеки един момент от денонощието, предварително уговорен между страните – от 0.00 часа до 24.00 часа за всеки ден, в периода на действие на конкретното правоотношение по повод на отделен обект и Изпълнителят е длъжен да го поеме при договорените условия.
 2. КЛАУЗА – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 3. Изпълнителят предоставя условия за ползване на СМТ, собственост на последния в рамките на актуалния каталог за техника към момента на поискване / възлагане на наблюдението. Възложителят ползва тези условия при наличие на изрично посочване на тази подклауза в Договора за възлагане на конкретния обект за видеонаблюдение и мониторинг в реално време на обекти.
 4. За предоставените СМТ Изпълнителят съставя нарочен двустранен приемо-прадавателен протокол, в който подробно се описват марката, модела и серийните номера.
 5. В случай на сключен и изпълнен договор за предоставяне на видеонаблюдение и мониторинг за абонаментен срок от 2 /две/ години, собствеността върху предоставените СМТ се прехвърля автоматично в полза на Възложителя след изтичане на срока, като последния не дължи заплащане за придобиването й.
 6. При предсрочно прекратяване/разваляне на абаноматния договор по чл. 3, без значение от основанието, Възложителят е задължен да върне техниката на Изпълнителя и да заплати такса за демонтаж на същата по тарифа на Изпълнителя.

4.1. За обратното предаване на СМТ по чл. 4 от настоящата глава не е нужно каквото и да било уведомяване, отправяне на покани и др. подобни. Същото следва да бъде върнато обратно в срок до 3 /три/ работни дни, считано от прекратяване/развалянето на договора.

4.2. В случай, че предоставеното СМТ не бъде върнато в срока по чл. 4.1., Възлжожителят дължи неговата парична равностойност по тарифа на Изпълнителя, актуална към момента на забавата по чл. 4.1, както и 10 % /десет/ процента за всеки ден забава върху паричната равностойност на СМТ.

 1. Възложителят  няма право, без изричното писмено съгласие на Изпълнителя, да премества местоположението на което и да е от инсталираните устройства и компоненти на системата, както и да  преотдава за ползване същите на трети лица.
 2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя такса за монтаж и демонтаж на СМТ, по актуална оферта на Изпълнителя, включително при  преместването на техническата система по искане на Възложителя на друг посочен от него адрес.

4.1. За времето на ползване на техническата система, Възложителят заплаща на Изпълнителя необходимите за поддръжката на системата – акумулатори, батерии и др.

 1. При повреда, причинена по вина на Възложителя, на което и да е от ползваните устройства-компоненти на системата, в резултат на некомпетентно ползване от страна на Възложителя или причинено от трети лица, същият се задължава да заплати на Изпълнителя пазарната им стойност или да заплати сумата по ремонта и възстановяването на съответния компонент, в случай, че ремонт или възстановяване са възможни.
 2. Възложителят дължи обезщетение за вредите, причинени на системата и компонентите, от него или от трети лица по време на ползването на системата и нейните компоненти, освен ако тези вреди се дължат на форсмажорни обстоятелства или непреодолима сила, или 2 /двугодишния/ срок, считано от възлагане на услугата за съответния обект е изтекъл.
 3. В случай на предсрочно прекратяване/разваляне на сключеният Договор за възлагане на услуга по видеонаблюдение и мониторинг в реално време на обекти, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя пазарната стойност на инталираното СМТ или да заплати сумата по ремонта и възстановяването на съответния компонент, в случай, че ремонт или възстановяване са възможни.
 4. КЛАУЗА – ТЕХНИКА ПОД НАЕМ
 5. Изпълнителят предоставя за временно възмездно ползване на Възложителя СМТ, при наличие на изрично посочване на тази клауза и определяне на условията в Договора за възлагане на конкретния обект за наблюдение.
 6. За предоставянето, използването, предаването й обратно и всички останали условия се прилагат клаузите на Глава X. КЛАУЗА – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМТ.

XII. КЛАУЗА – ТЕХНИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМТ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

 1. Предоставената от Възложителят СМТ следва да отговаря на техническите изисквания на Изпълнителя, като за одобрението е необходимо изричното съгласие на последния.
 2. При нарушение на техническата изправност на СМТ, предоставена от Възложителя, Изпълнителят не носи отговорност за изпълнение на задълженията си.
 3. В случаите по чл. 2 Изпълнителят своевременно уведомява Възложителя.
 4. Изпълнителят може по изрично желание на Възложителя за предостави необходимата СМТ за изпълнение на поетите договорни ангажименти срещу съответното заплащане.

ХIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. Да извършва при поискване от страна на Възложителя и заедно с него, функционална проверка на СМТ и СИС в обекта. За проверката се съставя протокол.
 2. При констатирана от Изпълнителя неизправност или отклонения на СМТ/СИС в обекта от нормалната работа, да уведомява Възложителя.
 3. Да дава при нужда задължителни указания на Възложителя във връзка с техническата подсигуреност или физическа защита на обекта. При неизпълнение на същите в срок от 8 /осем/ часа Изпълнителят не носи отговорност.
 4. Да извършва видеонаблюдение и дистанционен мониторинг в реално време на Обекти, собственост/ползван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 5. Да проследява процеси и движения в наблюдавания Обект, включително за нерегламентирани посегателства върху собствеността, достъп до ограничени и/или забранени зони и други;
 6. Съответния оператор да сигнализира по преценка Възложителя, охранителните фирми и съответните органи, ако е необходимо, в случай на констатиране на нарушения, инциденти и други.

ХIV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. Да заплати, според уговореното, възнаграждение за наблюдение на Изпълнителя, както и всички други дължими от него по Договора/ите суми.
 2. Да поддържа в изправност СМТ и СИС в обекта, сам или чрез изпълнители по сключен от него договор за сервизно обслужване и поддръжка. Да извършва периодични проверки на техническата изправност на СМТ в обекта.
 3. Да не допуска закриване на видимостта на камерите от СМТ към наблюдаваните от тях обекти и сектори.
 4. В случай, че за период от време, Възложителят или отговорникът на обекта или упълномощеното лице за връзка няма да бъдат на разположение и/или няма да могат да бъдат уведомени за събитие или няма да са в състояние, Възложителят е длъжен да извести предварително Изпълнителя и да предостави писмено, с подпис, данни за друго лице или лица за връзка, за уведомяване и/или явяване на обекта при събитие. Неизпълнението на това задължение се приема между страните за груба небрежност в тежест на Възложителя.
 5. Да стопанисва грижливо средствата за връзка с Изпълнителя и другите елементи от СМТ.
 6. Да осигури надеждно мрежово и автономно електрическо захранване и интернет, необходими за нормалната работа на СМТ и СИС.
 7. Да уведомява при констатирани от него повреди на СМТ и СИС в обекта, както и при всички промени в обстановката, които могат да доведат до намаляване на зоната на наблюдение или елиминиране на камерите, датчиците и др. елементи от СМТ /СИС или до затрудняване на работата на СМТ/СИС в обекта.
 8. Да уведомява своевременно за ремонти, промени в конфигурацията на обекта и елементите на СМТ, промени в стойността на наблюдаваното имущество, промени в собствеността на обекта и наблюдаваното имущество, промени в търговския статут на ЮЛ на Възложителя – прекратяване, несъстоятелност, ликвидация, преобразуване и др. промени.
 9. Да уведомява незабавно при промени в отговорниците на обекта или данните за тях. Неизпълнението на това задължение се приема между страните за груба небрежност в тежест на Възложителя.
 10. Да изпълнява указанията и предписанията на Изпълнителя  във връзка с техническото подсигуряване на обекта, както и за предприемането на др. необходими мерки за подобряване на сигурността и намаляване на риска от неправомерно посегателство. При неизпълнение от страна на Възложителя на дадени от Изпълнителя указания и предписания, съобразно посоченото по-горе, Възложителя отговаря за груба небрежност.

ХV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СМТ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

 1. За изправността и работата на СМТ в обекта, предоставена от Възложителя, Изпълнителят не носи гаранционна отговорност, освен ако Възложителят е закупул техниката от Изпълнителят предварително, или е сключил 2 /двугодишен/ абонаментен договор с Изплнителя, като конкретната СМТ отново е предоставена от Изпълнителя.

1.1 Изпълнителят дава гаранция на Възложителя за работата и изправността на СИС и нейните елементи за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, наречен гаранционен срок, освен при доставка и монтаж на използвана техника по искане и със знанието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2. Гаранционният срок за поддържане на техническите средства и инсталациите, монтирани от Изпълнителя, започва да тече, считано от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на изпълнението и за констатирана от страните готовност за функциониране на системата.

1.3. При действаща клауза ТЕХНИКА ПОД НАЕМ, в случай на последващо закупуване на техническа система от Възложителя, гаранционният срок на същата се приспада от времето, през което техническата система е била ползвана под наем.

1.4. Рекламации от страна на Възложителя по отношение на доставената и монтирана СМТ, както и по отношение на извършения монтаж, за липси, видими повреди и дефекти, се правят при доставката и/или монтажа, но не по-късно датата на съставяне и подписване от страните на протокол за приемане на изпълнението.

1.5. Рекламации за скритите дефекти на техническите средства, инсталациите или извършения монтаж, се предявяват към Изпълнителя, най-късно в 5-дневен срок след тяхното констатиране. За констатираните повреди и недостатъци се съставят двустранни протоколи.

1.6. Констатираните с двустранен протокол повреди или недостатъци в техниката или нейните елементи, се отстраняват от Изпълнителя, за негова сметка, с негови средства, материали и съоръжения във възможно най-кратък срок. Повредените технически  елементи на системата се заменят с нови или повредата и недостатъкът им се отстраняват при тези условия, своевременно и качествено, през целия срок на дадената от Изпълнителя гаранция за изправност на системата и елементите.

1.7. При констатиране на отклонения в нормалния режим на работа на техниката и нейните елементи в срока на гаранцията, Възложителят  е длъжен незабавно да съобщи на Изпълнителя. В случая се съставя двустранен протокол с констатация.

1.8. Изпълнителят  носи отговорност за изправната работа само на елементите на СМТ, които са доставени и монтирани от него, съгласно действащите клаузи на Договора и настоящите Общи условия към него.

1.9. Изпълнителят не носи отговорност за повреди и дефекти на съоръженията и инсталациите, причинени при неправилно, не според инструкциите, съхранение на техническите елементи; при неправилна експлоатация на техниката; при унищожаване или повреждане, вследствие действия на Възложителя, негови служители, лица от неговото домакинство и трети лица, включително непредпазливи действия, при природни бедствия и пожари и др. форсмажорни обстоятелства.

1.10. Отстраняването на повреди по т.1.9. по-горе, Изпълнителят извършва за сметка на Възложителя, при заплащане на отделно възнаграждение от страна на последния, включващо стойността на вложените технически елементи и материали и положен труд,  необходими за отстраняване на повредата.

1.11. В случай, че неоторизирани от Изпълнителя лица извършат ремонтни дейности по системата или по нейните елементи, Изпълнителят може да прекрати дадената от него гаранция, както по отношение на съответния елемент, така и по отношение на цялата система.

 1. Възложителят се задължава:

– да осигури свободен достъп на специалистите по монтажа на Изпълнителя до всички точки на обекта.

– да осигури условия за съхранение на доставените технически средства – елементи на системата, за времето от доставката до започване и по време на монтажа, като ги приеме на отговорно пазене, считано от момента на доставката до приключване на монтажа.

– да определи свои представители за обучение и инструктаж от страна на Изпълнителя, с оглед правилната експлоатация и контрола върху състоянието и правилното функциониране на СМТ, в случай на необходимост.

 1. Изпълнителят се задължава:

– да осъществи предмета на настоящия договор с грижата на добър търговец, съобразно техническите спецификации и изискванията за правилен монтаж на съответните елементи на СМТ и СИС и съобразно изискванията на Възложителя, доколкото те не противоречат на техническите характеристики и нейните елементи, с оглед правилното й функциониране.

– да достави и монтира всички елементи на СМТ и материалите, посочени в Приложение 1 към Договора за възлагане на видеонаблюдение и мониторинг в реално време на конкретен обект.

– да осъществи монтажа на СМТ със своя апаратура и технически средства – машини и съоражения. Изпълнителят има право да възложи осъществяването на доставка и монтаж на СМТ на оторизиран от него подизпълнител.

ХVI.ПРЕКРАТЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ.СПИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ

 1. В случай, че правоотношението между страните по повод услуга по видеонаблюдението и мониторинг в реално време на обекти със СМТ на конкретен обект е сключено за определен срок от 2 /две/ години, посочен във Договора за възлагане, то може да се прекрати с изтичането на този срок.

1.1 Ако след изтичането на уговорения срок на действие на правоотношението по наблюдение за конкретния обект, страните продължат изпълнението по правоотношението и нито една от страните не заяви изрично и писмено, че желае неговото прекратяване, действието на правоотношението се продължава с още една година, считано от последния ден на срока, като това важи и за всяка следваща година от така подновения срок и се превръща в безсрочно до изричното искане на някоя от страните за прекратяването му.

 1. Независимо дали правоотношението между страните за услуга по видеонаблюдението и мониторинг в реално време на обекти със СМТ на конкретен обект е сключено за определен срок или е преминало в безсрочно, то се прекратява:

2.1 При неизпълнение на задължението за плащане на възнаграждение или забава от 30 /тридесет/ или повече  дни от страна на Възложителя на коя да е от договорените вноски или дължими суми, както и при друго неизпълнение на задължения, включително и такива,  квалифицирани като „груба небрежност” от страна на Възложителя, затрудняващи или възпрепятстващи работата на Изпълнителя по наблюдение на обекта, правоотношението за конкретният обект може да бъде прекратено едностранно без предизвестие от страна на Изпълнителя като наблюдението се преустановява. Това не отменя ангажимента на Възложителя да заплати задълженията си, просрочени и текущи до момента на извършване на демонтаж от обекта на техниката, собственост на Изпълнителя и до сключване на споразумение за прекратяване. Платеното възнаграждение за наблюдение на обекта, включително за бъдещ период, не се връща на Възложителя.

Считано от първия ден след падежа на дължима сума, за периода на забавата за плащане на дължими суми от страна на Възложителя, при възникнало събитие  като неправомерно посегателство върху имущество на възложителя, кражба, кражба с взлом на обекта, грабеж и др. имуществени и неимуществени вреди, Изпълнителят не носи имуществена отговорност спрямо Възложителя по отношение на наблюдавания при настоящите Общи условия обект. Изпълнителят не отговаря имуществено за настъпилите и/или нанесени на наблюдаваното имущество вреди от какъвто и да било вид и размер, в периода на действие на сключение договор.

2.2 От Възложителя, с едностранно писмено изявление – 7 /седем/ дневно предизвестие, отправено до Изпълнителя, с посочена конкретна дата на прекратяване. До подписване на Допълнително споразумение за прекратяване между страните, Възложителят дължи възнаграждение на Изпълнителя за предоставяната услуга за наблюдение.

2.3 От Изпълнителя, с едностранно писмено изявление – 7 /седем/ дневно предизвестие, отправено до Възложителя.

2.4 по взаимно писмено изразено съгласие на страните в уговорения от тях срок;

 1. Във всички случаи на прекратяване на конкретното правоотношение за определен обект, посочени по-горе, между страните се подписва Допълнително споразумение за прекратяване, в което се посочва размера на неизплатени до момента от Възложителя възнаграждения за осъществено видеонаблюдение и мониторинг в реално време на обекти, при наличие на такива и срок за плащането им, както и  срок   или конкретна дата за извършване на демонтаж на съответната техника от обекта, за което Възложителят се задължава да осигури достъп.

3.1 Правоотношението по повод наблюдение на определен обект се счита за прекратено и без подписване на Споразумение между страните, когато невъзможността за това не може да се вмени като вина на Изпълнителя и се дължи на невъзможността да бъде открит Възложителя и/или на нежеланието му да подпише Допълнително споразумение за прекратяване.

3.2 Във всички случаи на прекратяване на конкретното правоотношение за определен обект, посочени по-горе, Възложителят е длъжен да осигури достъп до обекта за демонтаж на техниката, собственост на Изпълнителя.

3.3 При неизпълнение на падежирало парично задължение от страна на Възложителят, представляващият дружеството отговаря солидарно в условията на чл. 101 от ЗЗД за задълженията на последния.

3.4. В случай на неизпълнение на задължение за връщане обратно на предоставената СМТ, собственост на Изпълнителя, без последната да е придобита от Възложителя, последният отговаря за обсебване по смисъла на чл. 206 и сл. от Наказателния кодекс.

 

 1. Изменениена правоотношение се допуска само с двустранно изразено писмено съгласие на страните.

Изменение на правоотношение, преминало в безсрочно,  може да бъде осъществено едностранно от Изпълнителя по всяко време, с едностранно писмено изявление от страна на последния, отправено до Възложителя.

4.1 При необходимост от последващи промени по осъществяване на видеонаблюдението и мониторинг в реално време на определен обект, касаещи конкретните отношения между страните, корекции, допълнения и промени се извършват по реда на възлагане от Възложителя за конкретния обект с подписване на Допълнително споразумение, отразяващо  направените промени, което отменя занапред действието на предходните клаузи в частта на направените промени, считано от посочената в него дата на влизането му в сила.

ХVII.СПОРОВЕ.ПОДСЪДНОСТ.

 1. Всички възникнали спорове между страните, касаещи съществуването, изпълнението, прекратяването и др. въпроси по тези „Общи условия” се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на споразумение се отнасят за разрешаване към компетентния за това съд в Република България, по седалището на Изпълнителя.
 2. По отношение на неуредените в „Общите условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство от компетентния съд по седалище на Изпълнителя.

ХVIII.ДРУГИ.

 1. Изпълнителят не отговаря и не носи имуществена отговорност пред Възложителя при:

1.1 имуществени вреди, настъпили вследствие на липси, необяснимо изчезване или кражба, които не са следствие от нереализирано/или несигнализирано наблюдение в обекта, респ. не са се осъществили след  доказано насилствено разрушаване или взломно преодоляване на преградите на обекта-стени, врати, прозорци ключалки и др. подобни, включително чрез техническо средство;

1.2 кражба на имущество, чието наличие в наблюдавания обект не може да бъде удостоверено с фактура, гаранционна карта или касова бележка/фискален бон;

1.3 имуществени вреди, причинени от злоумишлени действия, вандализъм, хулигански подбуди, щетите на помещенията, обзавеждането и вещите, причинени от самия взлом (счупени прозорци, витрини, стъкла, графити, надписи и др.), природни бедствия, пожар или трайно прекъсване на електрозахранването

1.4 нематериални щети, косвени вреди, пропуснати ползи;

1.5 имуществени вреди, вследствие кражба на пари, ценности, документи, ценни книжа, произведения на изкуството, ценни сбирки, колекции и др. подобни

1.6 Изпълнителят не отговаря по настоящите Общи условия, вкл. при кражба чрез взлом, ако СИС в обекта не е подала сигнал поради неправилно извършено инсталиране в обекта под наблюдение от страна на Възложителя /неспазване на инструкции за работа със СМТ и СИС/ или поради повреди в елементите на СМТ и СИС, за чиято изправност Възложителят отговаря.

1.7 Изпълнителят не отговаря за обезщетяването на вредите при кражба чрез взлом, ако последната е осъществена поради неизпълнение на указания на Изпълнителя за техническо подсигуряване на обекта или поради неизпълнение на задълженията на Възложителя по предаване на обекта под наблюдение.

1.8 Изпълнителят не отговаря и при неизпълнение на задължения на Възложителя, приравнени и квалифицирани като груба небрежност, както и при друго съществено неизпълнение на уговорени между страните клаузи. При посочените в тази точка обстоятелства отговорността на Изпълнителя отпада изцяло.

1.9. Кражба, настъпила по време, когато СМТ на обекта не е била включена.

1.10. Загуба, увреждане или унищожаване на охранявано имущество в резултат на въздействие от страна на трети лица върху използваната СИТ или извършени при проникване през врати, прозорци и др., които не са поставени под наблюдение на СМТ.

1.11. Кражба на имущество, намиращо се извън охранявания обект.

1.12 Изпълнителят не отговаря, при кражба от лица, които живеят в едно домакинство с Възложителя или са в договорни отношения с него за полагане на труд или извършване на каквато и да е работа;  при кражба на имущество, намиращо се извън охранявания обект; при кражба извършена при преминаване през незаключени или незатворени врати или други незащитени проходни места; кражба, вследствие на груба небрежност или умисъл от страна на Възложителя и/или отговорника на обекта; при кражба, извършена при условията на граждански вълнения, извънредно положение, военни действия, тероризъм, размирици, улични вълнения, стачки и др. подобни, както и във всички случаи, когато не отговаря Застрахователя по застрахователния договор, в случай на наличието на такъв.

 1. Всяка от страните може да променя адреса и/или факс номера/и-мейла си с писмено уведомление до другата страна. До получаване на такова уведомление, цялата кореспонденция, изпратена на последно известния номер/адрес на получаващата страна, се счита за надлежно получена.
 2. Страните се задължават да пазят търговската и фирмена тайна, както и доброто име на насрещната страна, като не разгласяват никаква информация, станала им известна при или по повод изпълнението на правоотношението между тях и разпоредбите на „Общите условия”.
 3. Всяка от страните е длъжна да уведомява писмено и своевременно насрещната страна за промени, засягащи отношенията им, относно гражданскоправния си статус /по отношение собственост на обект и/или имущество в него, право на ползване и др./, както и при промени в търговско – правния си статут /промяна при вписване и/или заличаване на обстоятелства, свързани със законно представителство, седалище и др./.В случай на промени в правния статут на страните в резултат на вливане, сливане или друга форма на правоприемство, правоотношението /ията по наблюдение на обект/и и настоящите „Общи условия” запазват действието си и обвързват правоприемниците на страните;
 4. Настоящите ОУ са публично достъпни на електронната страница на Изпълнителя: https://livewatch.bg/.Изпълнителят си запазва правото да прави допълнения и промени в ОУ, които публикува на посочената интернет страница и които влизат в сила за страните от посочената в тях дата.
 5. Настоящите ОУ се считат сключени и действащи от датата на подписване на конкретен Договор за възлагане на видеонаблюдение и мониторинг в реално време на обекти със СМТ , между  Възложител и „ЛАЙВУОЧ“ ЕООД, като Изпълнител, с което Възложителят изрично декларира, че е запознат и приема условията по тях.